Ikipey’abafiteubumugabwokutabonayo mu karerekaGisagara, nk’izindinyinshi mu Rwanda zigiraamarushanwa mu mikinoyaGoalball,iyikipeirishimirakoyabashijekwegukanaumwanyawagatatukurwegorw’igihugu mu mikinoyabayemuriukukwezikwaNyakanga, 2012. Ubwoiyikipeyakinaga mu mukinowayowakimwecyakabiricy’irangizayahuyen’ikipey’abatabonayaRwamagana maze birangiraGisagaraitsinzweibitego 11 kuri 5; arikoizagukiniraumwanyawa 3 ahoyahuyen’ikipeyaGahiniyariimaranyeigikombeimyakaigerakuriitatu maze GisagaraGoalball Team iyistindaibitegobirindwikuri bine. Arikongoicyatumyeiyikipeyishimiracyaneumwanyawayoniukoyawubonyearikunshuroyakabirigusayitabiraiyimikino. Umwakaushizeyariyitwayenabi,inyumayayohazaikipeimwegusaarikoubuyaratunguranyeitsindaamakipeyariibihangangekandibakababariyemejekutazasubirainyuma. Abakinnyimuribomuriiyikipebaravugakobabonabafiteamahirwemenshiyogutsindaamarushanwaatahakukongoicyobashyizeimbereariugutsinda. Umuhuzabikorwaw’abafiteubumugamuri aka ...Read More