GISAGARA  IKIPE YA GOALBALL Y’ABAFITE UBUMUGA BWO KUTABONA YEGUKANYE UMWANYA WA GATATU KU RWEGO RW’IGIHUGU

 

 

 

 

 

 

Ikipey’abafiteubumugabwokutabonayo mu karerekaGisagara, nk’izindinyinshi mu Rwanda zigiraamarushanwa mu mikinoyaGoalball,iyikipeirishimirakoyabashijekwegukanaumwanyawagatatukurwegorw’igihugu mu mikinoyabayemuriukukwezikwaNyakanga, 2012.

Ubwoiyikipeyakinaga mu mukinowayowakimwecyakabiricy’irangizayahuyen’ikipey’abatabonayaRwamagana maze birangiraGisagaraitsinzweibitego 11 kuri 5; arikoizagukiniraumwanyawa 3 ahoyahuyen’ikipeyaGahiniyariimaranyeigikombeimyakaigerakuriitatu maze GisagaraGoalball Team iyistindaibitegobirindwikuri bine.

Arikongoicyatumyeiyikipeyishimiracyaneumwanyawayoniukoyawubonyearikunshuroyakabirigusayitabiraiyimikino. Umwakaushizeyariyitwayenabi,inyumayayohazaikipeimwegusaarikoubuyaratunguranyeitsindaamakipeyariibihangangekandibakababariyemejekutazasubirainyuma.

Abakinnyimuribomuriiyikipebaravugakobabonabafiteamahirwemenshiyogutsindaamarushanwaatahakukongoicyobashyizeimbereariugutsinda.

Umuhuzabikorwaw’abafiteubumugamuri aka karere Bwana Elyse avugakobakozecyanearikobakababiteguyekurushahocyane.

Yagizeati “Ntekerezakomberetwagiyemotutaratangirakwigiriraicyizerearikoubutumazekumvakoabafiteubumuganabobashoboyekandikobagomba no kugiranaboigihecyokwinezeza none ubutukabadutangiyekuzamuka, bivuzekoreroibyizabiriimbere”

Iyikipeyatahanyeumwanyawagatatuihavanan’igihembocy’amafarangaibihumbimirongoitanu (50.000). Irushanwaryarangiyeikipey’abatabonayaRwamaganayegukanyeigikombe, ikurikirwan’ikipeyaKaminuzaNkuruy’u Rwanda.

Share Button